بخشنامه شماره ۶-۹۹

تمدید پروانه های صادرات موقت خودروهای شخصی تا ۹۹/۱۰/۳۰ در مواردی که مهلت آنها در شرف انقضا می باشد با درخواست کتبی ذینفع یا نماینده قانونی در صورتی که تضامین به درآمد قطعی منظور نشده و گزارش وقوع جرم به مراجع قضایی نشده

بخشنامه های پیشین

فهرست