بخشنامه شماره ۹-۹۹

لزوم اطلاع رسانی به صاحبان کالاهای محموله های خوراک انسان و خوراک دام دپو شده در گمرکات کشور که درصدی ترخیص شده اند مبنی بر  اینکه قبل از پایان اعتبار مجوز های ورود سازمان ملی استاندارد کالاهای خود را ترخیص نمایند

بخشنامه های پیشین

فهرست